Uitnodiging 2e ALV zondag 25 februari  2024

Op zondag 14 januari zijn er belangrijke besluiten genomen waar over gestemd is. Helaas waren er te weinig leden om deze stemming geldig te maken wat betreft uitgave van meer dan €15.000,-. Om de stemming geldig te maken organiseren wij een 2e Algemene Leden vergadering. De uitkomst van deze stemronde wordt de geldende uitslag! Deze houden wij op:

Datum:                zondag 25 februari  2024

Tijdstip:               inschrijven machtigingen vanaf 10:00 uur

11:00 tot 13:00 uur start officiële vergadering

Locatie: Ivo gebouw (gelegen direct naast snackbar de Pyramide en achter het zwembad)

Kunt u niet aanwezig zijn? Dan is het mogelijk iemand te machtigen via deze link

https://recreatiepark-westfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/02/Machtiging-Stemrecht9236-Formulier-met-mail-functie-ER.pdf

Let op alleen deze machtiging is geldig!

LET OP: deze vergadering worden alleen de punten besproken die ter stemming gebracht worden!

Voorlopige Agenda

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen over actuele zaken
 4. Goedkeuren notulen van ALV vergadering
 5. Visie op de toekomst van het park
 6. Technisch verslag
  1. Update zwembad (stemmen)
  2. Waterwerken en water management (stemmen)
  3. Onderhoud algemeen (stemmen straatwerk)
 7. 10 jarenplan
 8. Gemeente Opmeer
  1. Status Veken 4
  2. Gesprekken
 9. Pauze
 10. Financiële zaken
  1. Jaarverslag 2022
  2. Kascommissie & decharge verlening
  3. Begroting 2024 en verhoging parklasten (stemmen)
 11. Bestuur, kascommissie en belangencommissie
  1. Status Belangencommissie
  2. Verkiezing bestuursleden
  3. verkiezing kascommissie
 12. Ingekomen stukken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

c.  verkiezing kascommissie

 1. Ingekomen stukken
 2. Rondvraag

Bijlagen:

Uitspraak Raad van State: plan Veken 4 vernietigd

Het bestuur van het park is verheugd met de uitspraak van Raad van State in zake De Veken 4. Na een aantal keren uitstel en aanvulling is de raad tot oordeel gekomen dat het plan niet deugd en daardoor heeft de raad het plan vernietigd.

De uitspraak kunt u terug lezen:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@141251/202201593-3-r1/

Belangrijkste besluiten:

II.       vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Opmeer van 17 februari 2022 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Veken 4”;

III.      vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Opmeer van 15 december 2022, waarbij het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Veken 4” gewijzigd is vastgesteld;

IV.      vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Opmeer van 30 maart 2023, waarbij het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Veken 4” opnieuw gewijzigd is vastgesteld;

UPDATE Voortgang Zwembad

UPDATE 11 DECEMBER

De aannemer is langs geweest en heeft een deel van het zwembad gestraald. Met name de wanden. Dit was om te zien of er herstelwerkzaamheden en scheuren in het beton aanwezig zijn onder de coating die niet goed is.

Inmiddels zijn er twee experts langs geweest om het werk te beoordelen. Deze resultaten en gevolgstappen worden in samenspraak met onze advocaat met de aannemer afgestemd.

We gaan er vanuit dat het bad deze zomer open zal gaan al hoewel het er naar uit ziet dat het niet zonder slag of stoot zal zijn.

EINDE UPDATE

Het bestuur is druk bezig om de aannemer aan te sporen om te beginnen met de herstelwerkzaamheden. Deze communicatie gaat via de advocaat . Helaas reageert de aannemer niet. Zodra we meer weten brengen we u op de hoogte.

UPDATE: Snel internet op het park

UPDATE: Tot op heden lijkt het erop dat er geen glasvezel op het park aangelegd wordt. Aan de bungalowzijde schijnt het te lastig te zijn. Op het Chalet gedeelte heeft de gemeente het afgeraden om het aan te brengen.

Wellicht is het mogelijk om toch nog snel internet op het park te krijgen als hier meer tijd in gestopt wordt vanuit het park. Is er iemand die dit wil oppakken? Meld je via het contactformulier

EINDE UPDATE

Momenteel is Delta aan het inventariseren wie er allemaal glasvezel internet zou willen in Opmeer. Op dit moment kunnen alleen de bungalows deze aansluiting aanvragen. We zijn in overleg om te kijken of de Chaletzijde hier ook voor in aanmerking komt.

De verbinding met glasvezel is superieur aan koper, adsl of 4G. Het inschrijven voor 19 april 2023 geeft extra voordelen. Kijk op de website voor meer informatie: Klik hier

Bij het adres en postcode gebruik je bij uw bungalow: 1716 KK 3 B001 (voor bungalow 1)

Mochten we hier nieuws over hebben dat de chaletzijde ook aangelegd kan worden dan laten wij dit zo snel mogelijk weten. 

Update: Wateroverlast

UPDATE: Nadat het water in de ringsloot gezakt was bleek de sloot tussen de kavels hoog te blijven. Inmiddels hebben wij het probleem gevonden. Er is een duiker (grote afvoerpijp) verstopt geraakt die het water zou moeten afvoeren. Wij gaan dit zo spoedig mogelijk verhelpen. EINDE UPDATE

momenteel staat het water tot aan de lippen. Het probleem is dat de sloten ook tot aan de nok toe vol zitten met water. Ook de rioolpompen draaien op volle toeren om het water af te voeren.

We gaan in overleg met Hoogheemraadschap om te kijken naar oplossingen om het peil wat beter te regelen. Samen met de historische kennis van Ron hopen wij voor een volgende keer meer mogelijkheden te hebben om het waterpeil te regelen.