Reglement Coöperatieve Vereniging Recreatiepark “West Friesland” januari 2016

Reglement

31 januari 2016

Voor:

De Coöperatieve Vereniging Recreatiepark “West Friesland te Opmeer  u.a.

Statutair gevestigd te Opmeer, conform de statutaire bepalingen van de vereniging.

Voorwoord:

Reglement: Het reglement is afgeleid van de statuten welke notarieel bekrachtigd zijn en goedgekeurd door de leden.

Bestuur:

De bestuursrechtelijke bevoegdheden van het bestuur van de vereniging kunnen

aangewend worden om die regels in het reglement, waar het van toepassing op is, wettelijk te

bekrachtigen.

Ieder lid van de vereniging, zoals bedoeld in artikel 3.2 van dit reglement omschreven, dient de

naleving van dit reglement met de daarbij behorende bepalingen in acht te nemen.

Inhoudsopgave

Artikel

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Te verlenen diensten
 4. Financiën
 5. Verplichtingen van het lid
 6. Gebruik Kavel, Caravan of Bungalow
  1. Gebruik
  2. Muziek, storende geluiden
  3. Onderhoud kavel en opstallen
  4. Omheining en beplanting kavel
  5. Parkeerplaats
  6. . Leidingen en kabels
  7. Regels betreffende het plaatsen van stacaravans op het caravanpark
  8. Bebouwing
  9. L.P.G.- installatie
  10. Antennes
  11. Riool
 7. Gebruik park
  1. Algemeen
  2. Verkeersregels
  3. Gebruik wegen en parkeerterrein.
  4. Brandgangen
  5. Slagboom en magneetsleutel slagboompas
  6. Balspelen en speeltuin
  7. Huisdieren
  8. Zwembad
 8. Levering gas, elektra en water
  1. Illegaal aftappen
 9. Opnemen energiestanden
  1. Gebruik.
  2. Meters
  3. Huisvuil
 10. Bestuur
 11. Kascommissie
 12. Overige bepalingen
  1. Vernielingen, enz.
  2. Klachten
  3. Maatregelen en sancties
  4. Permanente bewoning
  5. Wangedrag
  6. Aansprakelijkheid
  7. Toepasselijkheid andere bepalingen
  8. Machtigen
 13. Toezicht op naleving van het huishoudelijk reglement.              
  1. Belangencommissie
  2. Onvoorzien

Artikel   1: Definities.

1.1       Onder “de vereniging” wordt in dit reglement verstaan: De hiervoor genoemde Coöperatieve Vereniging.

1.2       Onder “de statuten” wordt in dit reglement verstaan: De statuten van het Coöperatief Recreatiepark “West Friesland” te Opmeer  U.A.

Onder “reglement” wordt dit reglement verstaan.

1.3       De in de statuten gebruikte begrippen hebben in dit reglement dezelfde betekenis.

1.4       Het begrip “registergoederen” wordt in dit reglement gebruikt als omschrijving van aan de coöperatie toebehorende goederen zoals omschreven in artikel 1 lid b van de statuten.

1.5       Een lid is de eigenaar van een kavel op het park. Voor de bij het lid inwonende gezinsleden gelden dezelfde regels als voor de eigenaar van het kavel.

1.6       Een bezoeker is eenieder die geen lid is en samen met het lid op de kavel van het lid  verblijft.

1.7       Een gebruiker in de zin van het reglement is een ieder die geen gezinslid en geen bezoeker is en niet lid van de vereniging is en die gebruik maakt van de eigendommen van een lid terwijl het lid zelf niet op het in gebruik gegeven eigendom verblijft. 

            .

Artikel  2: Toepasselijkheid.

2.1       Ieder lid dat van het park gebruik maakt is verplicht de statuten en het reglement na te leven.

2.2       Ieder lid is verplicht het Reglement op te leggen aan zijn gezinsleden, gasten en bezoekers, alsmede aan de gebruikers van zijn perceel en is verantwoordelijk voor de naleving van het reglement door deze personen.

Artikel  3: Te verlenen diensten.

3.1       Door de vereniging aan de leden te verlenen diensten zijn:

a.    Het gebruik en in stand houden van een distributiesysteem van water, gas en elektra op het caravanpark en het distributiesysteem voor water op het bungalowpark.

b.    Het gebruik en in stand houden van een rioleringssysteem.

c.         Het gebruik en in stand houden van een voorziening betreffende het vuilnis ophalen ophalen van snoeiafval.

NIEUW: Tijdens de werkweek staan de hekken van het groendepot open en kan van 10.00 uur tot 15.00 uur snoeiafval worden gestort, mits de onderhoudsman aanwezig is.

d.    Het gebruik en in stand houden van een speelweide, een trapveldje, een parkeerterrein, de tennisbaan en het zwembad.   

e.    Het beheren en in stand houden van de wegen, de terreinverlichting en alle overige voorzieningen op het park.

f.     Het zorg dragen voor het in stand houden en bevorderen van het recreatief  karakter van het recreatiepark.

3.2       Ieder lid is verplicht ter zake van de in artikel 3.1 omschreven diensten een stilzwijgende overeenkomst met de vereniging aan te gaan, alsmede om bij verkoop van zijn kavel van de koper te bedingen, dat deze lid wordt en zolang hij de kavel in eigendom heeft lid blijft van de vereniging alsmede dat deze de hierboven omschreven stilzwijgende overeenkomst met de vereniging aangaat.

NIEUW: Om lid te worden van de vereniging dient een kopie van de eerste pagina van de koopakte te worden overhandigd.

3.3       De in artikel 3.2 omschreven overeenkomst zal tevens regels inhouden omtrent de door het lid ter zake van de verleende diensten aan de vereniging te betalen vergoedingen. Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst zal de vereniging gerechtigd zijn om ter zake, met in achtneming van tenminste een maandelijkse termijn, voorschotnota’s in rekening te brengen, mits zij eenmaal per kalenderjaar een specificatie en eindafrekening verstrekt.

3.4       De vereniging is gerechtigd om ter zake van de levering van de in artikel 3.1 omschreven diensten overeenkomsten met derden aan te gaan, waardoor deze derden, al dan niet rechtstreeks aan de leden, de betreffende diensten verlenen.

Artikel  4: Financiën.

4.1       Het maximum bedrag in de zin van artikel 10 lid 2 onder c van de statuten, tot welk het bestuur van de vereniging bevoegd is zonder toestemming van de algemene vergadering handelingen te verrichten, indien deze niet op de begroting voorkomt, is € 15.000,– .

4.2       De boete in de zin van artikel 23 lid 2 van de statuten zal ten minste € 100,– en ten hoogste € 500,– per overtreding bedragen.   Indien ten gevolge van de overtreding materiële schade aan de vereniging en/of haar leden wordt toegebracht, zal het boven omschreven bedrag worden vermeerderd met de kosten van de vergoeding van deze schade, welke ten gunste van de schadelijdende partijen zullen worden gebracht.

4.3       Tot de kosten bedoeld in artikel 7 van de statuten worden alle kosten gerekend die voortvloeien uit de door de vereniging geleverde diensten als omschreven in artikel 3.1 van het reglement alsmede de kosten gemaakt om het leveren van die diensten mogelijk te maken.

4.4       Een lid is verplicht om binnen 14 dagen na ontvangst van een nota dan wel eindafrekening het door hem aan de vereniging verschuldigde aan de vereniging te voldoen volgens normaal gebruikelijk betalingsverkeer.

4.5       Indien een lid na 14 dagen niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen na ontvangst van een nota dan wel een eindafrekening ontvangt dit lid een aanmaning. Betaalt het lid niet binnen 14 dagen na deze aanmaning zonder gegronde reden dan stelt het bestuur dit lid in gebreke.

4.6       Reageert het lid niet binnen 2 weken op de ingebrekestelling dan wordt overgegaan tot buitengerechtelijke of gerechtelijke maatregelen en gaat het bestuur over tot het passen onderbreken van die voorzieningen of diensten waarvoor het lid financieel in gebreke is gebleven als omschreven in artikel 4.7 van het reglement. Alle kosten die de vereniging hiervoor maakt komen voor rekening van het desbetreffende lid.

4.7       De onderbreking van diensten kan zijn, alleen of in combinatie:

a.       Levering van water aan een caravaneigenaar of bungaloweigenaar

b.       Levering van elektriciteit aan een caravaneigenaar

c.       Levering van gas aan een caravaneigenaar

d.      Uitprogrammeren van de slagboommagneetsleutel slagboompas

Indien het lid na voorgaande maatregelen binnen 6 maanden niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan beslag gelegd worden op de eigendom(men) en/of op het kavel. (Art. 4.6 c van de Statuten). Alle kosten die de vereniging hiervoor maakt komen voor rekening van het desbetreffende lid

4.8       De penningmeester van de vereniging kan indien hij van oordeel is dat daartoe aanleiding bestaat met een lid, op verzoek van het lid, een betalingsregeling treffen. Een betalingsregeling is zodanig dat binnen 6 maanden na het boekjaar, waarin de schuld is aangegaan, deze geheel moet zijn voldaan.   

4.9       Indien een lid niet, dan wel tijdig, dan wel niet geheel, voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging op grond van de statuten en/of het reglement dan wel een beslissing van de algemene ledenvergadering, brengt het bestuur van de vereniging de kosten van buitengerechtelijke maatregelen of gerechtelijke maatregelen aan het lid in rekening, inclusief wettelijke rente.

4.10     De vaste jaarlijkse bijdrage kan als volgt voldaan worden.

a.         In twee termijnen, vervallende op 1 januari en 1 juli door middel van automatische incasso of overschrijving.

b.         In drie termijnen vallende op 1 januari, 1 april en 1 juli, uitsluitend door middel van automatische incasso of overschrijving.

c.         In negen maandelijkse termijnen, aanvangende 1 januari, uitsluitend door middel van automatische incasso.

d.         In twaalf maandelijkse termijnen, aanvangende 1 januari, uitsluitend door middel van automatische incasso.

Artikel 5: Verplichtingen van het lid.

5.1       Een lid is verplicht wijzigingen in zijn naam, adres en woon- en/of verblijfplaats onverwijld op te geven aan het bestuur van de vereniging.

5.2       Bij het niet voldoen van de in het vorige lid genoemde verplichting komen de kosten verbonden aan de opsporing van de juiste gegevens (naam, adres etc.) voor rekening van dat lid.

5.3       Bij beëindiging van enig lidmaatschap wordt het aandeel van het lid in enige reserve der vereniging niet uitbetaald, doch geacht wordt mee over te gaan naar het voor haar/hem in de plaats komend lid.

5.4       Bij overdracht van een lidmaatschap worden alle financiële consequenties verbonden aan een eventuele definitieve vaststelling, hetzij een verhoging, hetzij een verlaging van de contributie geacht worden over te gaan op het nieuwe lid.

5.5       Ieder lid dat aan een gebruiker toestemming  geeft van zijn kavel en van het park recreatief gebruik te maken is verplicht het verhuurformulier in te vullen en dit te overhandigen aan het bestuur. De gegevens blijven intern en worden niet doorgespeeld naar derden. In geval van niet melden of te laat melden aan het bestuur van de vereniging wordt dit als overtreding door dit lid aangemerkt. Het lid wordt dan een boete van  € 250,00 per overtreding opgelegd en de bij het bestuur bekende slagboomsleutel slagboompas wordt(en) uit geprogrammeerd. 

5.6       Ieder lid is verplicht het Reglement op te leggen aan zijn gezinsleden, gasten en bezoekers alsmede aan de gebruikers van zijn perceel en is verantwoordelijk voor de nakoming van het reglement door deze personen.

5.7       De leden zijn gehouden om alle maatregelen te treffen om schade aan eigendommen van andere leden en/of van de vereniging te voorkomen. 

5.8       Ieder lid dat zijn kavel verkoopt blijft aansprakelijk voor de tot aan de verkoopdatum tegenover de vereniging aangegane verplichtingen. Na voldoening aan zijn verplichtingen wordt door de vereniging een bevestiging  van afmelding aan het lid gegeven. De verkoper dient de koper op de hoogte te stellen van de verplichtingen jegens de vereniging.

5.9       Bij verkoop dient het lid de gegevens van de notaris waar de overdracht plaats vindt aan het bestuur  door te geven. Bij het in gebreke blijven hiervan zullen de openstaande financiële verplichtingen op de verkoper verhaalbaar blijven.

5.10     Wanneer over een verplichting onduidelijkheid bestaat beslist het bestuur. Het bestuursbesluit heeft rechtskracht tot de volgende Algemene Ledenvergadering waarin de leden met meerderheid van stemmen een uitspraak doen.

5.11     Voor elke eigenaar, bezoeker en gebruiker is het verboden die handelingen te verrichten, waarvan hij/zij redelijkerwijs moet begrijpen dat daardoor nadelige gevolgen voor het park en de overige eigenaren en gebruikers van het park  kunnen ontstaan.

Artikel 6: Gebruik Kavel, Caravan of Bungalow

6.1       Gebruik.

Uitsluitend  na een daartoe met het bestuur gesloten schriftelijke overeenkomst kan een lid grond buiten zijn perceel in bruikleen krijgen.
Het is niet  toegestaan de kavel of de zich daarop bevindende bungalow en/of stacaravan anders te gebruiken dan waarvoor deze bestemd is.


Tot een strijdig gebruik worden in ieder geval gerekend:

a.     Goederen of diensten vanaf het park aanbieden en voor verkoop bestemde en/of aan het gebruik onttrokken goederen in het park op te slaan.

b.    Het verrichten of doen verrichten van grote reparaties aan auto’s, motoren of andere voertuigen en de milieuwet te overtreden. Bij olielekkage wordt per geconstateerde overtreding een boete van € 1.000,– per gebeurtenis opgelegd, vermeerderd met alle kosten die uit de invordering van de boete en het schoonmaken van de grond kunnen voortvloeien.

c.     Reclameborden, in welke zin dan ook, te bevestigen aan/op gevels, afscheidingen, deuren en ramen op een voor ieder zichtbare plaats. Uitzondering hierop vormen borden ten behoeve van de verkoop van de betreffende caravan of bungalow.

d.    De recreatieverblijven te gebruiken of in gebruik te geven voor permanente bewoning

6.2       Muziek en Storende geluiden.

Het is niet toegestaan storende geluiden voort te brengen d.m.v. radio, televisie, cd/dvd apparatuur, muziekinstrumenten of andere apparaten, waarbij het geluid anders dan in eigen bungalow of stacaravan te horen is. Hetzelfde geldt voor het voortbrengen van storende geluiden, zoals b.v. zagen, timmeren en boren tussen 21.00 uur en 09.00 uur daaropvolgend.

Het is niet toegestaan tijdens het hoogseizoen (1 juli tot 1 september ) en op zon- en feestdagen  stacaravans, bungalows, bergplaatsen en opstallen te bouwen, te verbouwen of aan te bouwen. Op zondagen en buiten het hoogseizoen mogen bovengenoemde bouwwerkzaamheden uitsluitend tussen 12 en 17 uur uitgevoerd worden. Overigens dienen voor deze werkzaamheden de bepalingen van dit artikel in acht te worden genomen.

Het houden van tuinfeesten dient men minimaal 2 dagen van te voren bij de buren vooraf te melden.

6.3       Onderhoud kavel en opstallen.
Ieder lid dient voor zijn rekening zijn kavel te onderhouden.

Zichtbare opslag van goederen zoals bouwmaterialen, gereedschappen, apparaten, danwel andere zaken en het opslaan van huisvuil rondom de bungalow, chalet of stacaravan is niet toegestaan.

Bij nalatigheid, verwaarlozing of overlast krijgt het lid een  waarschuwing. Neemt het lid binnen 14 dagen na de eerste  waarschuwing geen maatregelen om de opslag te verwijderen dan volgt een tweede waarschuwing. Indien het lid na deze tweede waarschuwing wederom binnen 14 dagen geen maatregelen neemt, kan het bestuur het lid een boete van € 500,– opleggen.

Indien de overtreding na herhaald aanschrijven voortduurt kan het bestuur de overtreder in gebreke  stellen en na de gestelde termijn over gaan tot het toekennen van een boetebedrag per dag zolang de overtreding voortduurt.  In een dergelijk geval kunnen indien gewenst, door of vanwege het bestuur voor rekening van het lid de nodige werkzaamheden worden verricht. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van het desbetreffende lid.

Indien het chalet of  de stacaravan in dermate slechte staat verkeert dat vervanging wenselijk is, kan het bestuur besluiten dat deze verwijderd of vervangen dient te worden. Verwijdering kan slechts worden aangezegd tegen het einde van het hoogseizoen Het lid krijgt tot 15 maart in het daaropvolgende jaar de tijd om deze werkzaamheden te (laten) verrichten.

6.4       Omheiningen en beplanting kavel.
Het is verboden om omheiningen op te richten of te doen oprichten die overlast of hinder aan medebewoners kunnen veroorzaken. De omheining mag niet hoger zijn dan 1,80 meter boven het maaiveld en de tuinafscheiding aan de straatzijde mag niet hoger zijn dan 1,20 meter. Dit in verband met het open karakter van het park.

Het is niet geoorloofd opgaand hout te hebben waardoor het uitzicht en het ontvangen van licht en lucht, van andere leden en gebruikers, worden belemmerd.
De afstand tussen Eeen omheining c.q. beplanting aan de grens van de weg dient minstens 0,50 meter van de weggrens te worden geplaatst te zijn, dit om voldoende ruimte te hebben bij eventuele calamiteiten.

6.5       Parkeerplaats

Vervoermiddelen die het park opgaan dienen volledig binnen de grenzen van de eigen kavel te worden gestald.
Per perceel mogen, voor zover mogelijk, maximaal twee auto’s worden geparkeerd (dus worden maximaal twee sleutels per perceel uitgegeven). De overige auto’s dienen op de algemene parkeerplaats of buiten het park te worden geparkeerd.
Grote objecten zoals bijvoorbeeld toercaravans, campers of boten, worden geweerd op het park en mogen niet op de eigen kavel worden geplaatst c.q. worden gestald.

Aanhangers mogen op het eigen terrein worden gestald mits aan het zicht onttrokken.

Het is verboden om een tweede (toer)caravan op het kavel te plaatsen.

6.6       Leidingen en kabels

Leidingen en kabels tot de aansluitpunten voor gas, elektra, water en riolering alsmede die aansluitpunten, zijn eigendom van de vereniging. Het vorenstaande geldt ook voor leidingen, kabels en aansluitpunten welke naderhand aangelegd zullen worden.

Het lid moet toegang verlenen, aan het bestuur of mensen die in opdracht van het bestuur werkzaamheden verrichten en moet gedogen dat voormelde leidingen, kabels en aansluitpunten van de vereniging onderhouden, vernieuwd, gelegd, gerepareerd  en geïnspecteerd worden. Dit geldt eveneens voor de werkzaamheden aan de infrastructuur en algemene voorzieningen

Schade aan de kavel of schade aan de daarop aanwezige begroeiing voortvloeiende uit deze aanleg- of herstelwerkzaamheden dient door de schadeveroorzaker of de vereniging, wanneer zij opdrachtgever voor de werkzaamheden is, hersteld of vergoed te worden.
De gas- en watermeters en/of afsluiters dienen ten alle tijden vrij en onbelemmerd bereikbaar te zijn.

6.7       Regels betreffende het plaatsen van een stacaravan op het caravanpark.

a.    De eigenaar van de kavel is verplicht zijn medewerking te verlenen bij de aan- en afvoer van een stacaravan van een ander lid voor het geval deze aan- en afvoer geheel of gedeeltelijk over zijn kavel moet geschieden.

b.    Een lid dat voornemens is een andere stacaravan op de kavel te (laten) plaatsen, dient het bestuur minstens vier weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen middels een brief of e-mail. In het bericht moeten de afmetingen van de caravan en een tekening van de plaatsing en vermelding van de datum van plaatsing staan.
Bij transportproblemen over de paden dient vooraf overleg plaats te vinden met het bestuur en met de naaste buren.
Eventuele schade ontstaan bij die aan- en afvoer dient aan de vereniging, die hiervoor een depot kan verlangen, vergoed te worden. Bij vervanging van een stacaravan dienen de in dit reglement gegeven regels in acht te worden genomen. Bij het in gebreke blijven daarvan wordt de stacaravan op kosten van de eigenaar op de juiste plaats gezet.

c.    De aansluiting van de op de kavel te plaatsen stacaravan op de aansluitpunten voor water, elektra, gas en riolering dient door het lid op aanwijzing van de vereniging te geschieden. De kosten verbonden aan deze werkzaamheden komen voor rekening van het betreffende lid.

d.    Het depot als hiervoor in lid b. bedoeld bedraagt € 500,–.

e.    De afstand tussen twee caravans dient tenminste 3,00 meter te zijn, met dien verstande, dat in onderling overleg tussen de betreffende leden, de stacaravan dichterbij of verder weg van de gemeenschappelijke grens geplaatst kan worden, doch zodanig, dat beide caravans tenminste 0,50 meter van de kavelgrens afstaan. Deze regel geldt voor het plaatsen van caravans, aanbouw of bijgebouw, geplaatst na 31 januari 2016. Bij geschil over de juiste grens van de kavel zijn de gegevens van het kadaster maatgevend.

 •        Bergingen dienen aan de achterkant van de kavel te worden geplaatst. Het is niet geoorloofd de berging zo te plaatsen dat het uitzicht en het ontvangen van licht en lucht van andere leden en gebruikers wordt belemmerd.

6.8       Bebouwing.
De bebouwing op de kavel dient in overeenstemming te zijn met de, door de gemeente  Opmeer opgestelde voor het recreatiepark geldende, beheersverordening.

6.9       L.P.G. Installatie.

a.  Het is verboden op de kavel een L.P.G. installatie aan te leggen of  te hebben.

b.  Is de eigenaar van een aanwezige L.P.G. installatie niet bereid deze te verwijderen, dan zullen de in deze zaken bevoegde instantie(s) worden ingeschakeld. De kosten voor deze werkzaamheden komen voor rekening van het desbetreffende lid.

6.10     Antennes

Antennes mogen niet meer dan 1,50 meter boven het dak van een schuur, bungalow, chalet of stacaravan uitsteken. Schotels dienen op een dusdanige plek gemonteerd te worden dat andere leden van de coöperatieve vereniging hiervan geen hinder ondervinden.

6.11     Riool

Het is ten strengste verboden om frituurvet of andere zaken, anders dan fecaliën en toiletpapier door het riool te spoelen.  Bij overtreding van dit artikel zijn de gemaakte kosten in verband met het ontstoppen van het riool of reparaties aan de rioolpompen voor rekening van de veroorzaker.  

Artikel 7: Gebruik park.

7.1       Algemeen.

Het is niet toegestaan zich te bevinden en/of te lopen binnen de aanplant van het park,  uitgezonderd de speelweide, het trapveldje en rond het zwembad. Voorts is het niet toegestaan zich op daken van gebouwen of op andere bouwsels te bevinden, alsmede te klimmen over of te kruipen door enige afrastering.

Het is verboden op enigerlei wijze op de kavel en/of wegen en paden van het park een kampvuur stoken. Het is niet toegestaan hout en afvalproducten in het openbaar te verbranden. Bij overtreding wordt een direct opeisbare boete opgelegd van € 250,–

7.2       Verkeersregels.
Binnen het park gelden alle wettelijke verkeersregels. Op de wegen van het park mag niet harder dan stapvoets (5 km per uur) worden gereden. Zodra men het park betreedt betekent dit dat men anders dan in het verkeersreglement- en/of wet, alleen maar langzaam verkeer kent. Bij herhaald overtreden van de maximum snelheid wordt de slagboommagneetsleutel slagboompas uit geprogrammeerd.

7.3       Gebruik wegen / parkeerterrein.
Indien de wegen van het park door of namens het lid en/of gebruiker met een vervoermiddel, zwaarder dan 5000 kg, wordt gebruikt dient het lid en/of de gebruiker daarvoor toestemming te vragen aan het technisch bestuurslid van de vereniging. Bij het veroorzaken van enige vorm van schade door dat vervoermiddel worden de kosten op het lid verhaald.
Het wassen van vervoermiddelen, anders dan op eigen kavel van het lid, is verboden.
Voorts is het verboden een vervoermiddel buiten de eigen kavel te parkeren, anders dan op de daarvoor aangegeven parkeervakken.
De vervoermiddelen mogen binnen het park slechts worden gebruikt op de daarvoor bestemde wegen.
Het is niet toegestaan motoren van vervoermiddelen onnodig lang te laten draaien en/of met vervoermiddelen stank en/of geluidsoverlast en/of hinder te veroorzaken.  Voor brommers en scooters geldt hetzelfde  als voor auto’s en motoren: max 5km/uur. Op het park gemotoriseerd van het ene kavel naar het andere rijden is verboden.

Het betreden of verlaten van het recreatiepark via de slagboom is geheel op eigen risico. De stichting/de coöperatie c.q. het bestuur is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door de slagboom, op welke manier dan ook. Mocht door het betreden of verlaten van het recreatiepark via de slagboom schade ontstaan aan de slagboom, dan is deze schade te verhalen op de persoon die de schade heeft veroorzaakt.

7.4       Brandgangen.
Het is verboden aan de achterkant van caravans gelegen groenstroken waarin o.a. de water-, gasleidingen en elektriciteitskabels, alsmede de riolering en de telefoonkabels zijn gelegd (de zgn. brandgangen):

a.  Te beplanten.

b.  Te gebruiken als opslagplaats.

c.  Te gebruiken als entree tot de kavel.

d.  Te gebruiken als speelplaats.

e.  Te gebruiken voor het plaatsen van tenten.

f.   Te vervuilen door het storten van huishoudelijk afval en/of tuinafval.

g.  Te bebouwen.

h.  Te gebruiken als looppad.

Bij overtreding van één van deze bepalingen wordt door het bestuur een waarschuwing afgegeven. Wordt aan deze waarschuwing binnen 14 dagen geen gevolg gegeven dan wordt een boete van € 50 opgelegd en worden door of in opdracht van de vereniging op kosten van de overtreder, de desbetreffende obstakels verwijderd.

7.5       Slagboom en magneetsleutel slagboompas
Elke eigenaar heeft recht op 1 sleutel slagboompas per kavel. Na beëindiging van het lidmaatschap dient de magneetsleutel slagboompas aan de opvolger c.q. aan het bestuur te worden overgedragen.
Tegen betaling van € 50,– wordt per lid en per kavel een tweede magneetsleutel slagboompas verstrekt. Bij het verloren gaan van een sleutel slagboompas kan een vervangend exemplaar tegen betaling van € 50,– worden verkregen. De verloren gegane magneetsleutel slagboompas wordt dan uit geprogrammeerd. Wordt de verloren gegane slagboompas later weer gevonden, dan kan de gekochte slagboompas weer worden ingeleverd en de weer gevonden slagboompas geactiveerd. De administratiekosten bedragen € 5,00 of € 10,00?

            De € 50.00 voor de gekochte slagboompas wordt dan weer teruggestort.

Het is niet toegestaan met twee voertuigen met gebruik van één slagboomsleutel slagboompas het park binnen te komen of te verlaten.  Bij onjuist gebruik van de magneetsleutel slagboompas wordt deze uit geprogrammeerd.    Na het begaan van een overtreding of anderszins, waarbij de slagboommagneetsleutel  slagboompas is uit geprogrammeerd, wordt de sleutel slagboompas opnieuw geactiveerd na betaling van € 35,– indien voldaan is aan de opgelegde sancties.

7.6       Balspelen en speeltuin
Het is verboden om te spelen en/of aan een spel deel te nemen op andere plaatsen dan de hiervoor bestemd zijn, zoals de speelweide, het trapveldje,  het basketbalveld en het zwembad. De speeltoestellen in de speeltuin zijn uitsluitend bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar en hun begeleiders. Ook hier geldt dat het gebruik van de speeltoestellen in de speeltuin op eigen risico is. Van zonsondergang tot zonsopgang is het niet toegestaan om van de speeltuin gebruik te maken.

7.7       Huisdieren

Het is verboden huisdieren in of om het zwembad en/of op de speelweide toe te laten, mee te nemen en/of te gedogen.
Het is verboden honden en katten binnen het park uit te laten. Wel mogen honden en katten op eigen kavel worden uitgelaten. Mocht het park toch worden vervuild door een hond of kat dan is de eigenaar/verzorger van het huisdier verplicht het bevuilde schoon te maken. Honden en katten mogen uitsluitend aangelijnd (1,50 meter) of in een kooi  tot het park worden toegelaten.
Indien honden en katten zich op de kavel vrij kunnen bewegen dient dit zodanig te geschieden dat zij de kavel niet kunnen verlaten met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 van dit reglement.

Honden en katten dienen te zijn ingeënt tegen de algemeen voorkomende dierziektes. Per bungalow of stacaravan zijn maximaal twee honden of katten toegestaan.

7.8       Zwembad.
In het zwembad mag niet gedoken of gesprongen worden. Op de perrons dient men zich zodanig te gedragen, dat andere gebruikers van het zwembad daardoor geen hinder ondervinden.  Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het zwembad in het algemeen geopend zijn vanaf Hemelvaartsdag tot ca. 15 september van 08.00 09.00 uur tot 22.00 21.00 uur.

Het is niet toegestaan om kinderen tot 10 jaar (tot en met 9 jaar) zonder begeleiding het zwembad te laten betreden.

Het gebruik van het zwembad is op eigen risico.

NIEUW: Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op het zwembadterrein

Artikel 8: Levering gas, elektriciteit en water.

8.1       Illegaal aftappen.

Het aftappen van water, elektriciteit en /of gas buiten de meter om is diefstal en heeft afsluiten van de energievoorziening tot gevolg. Na beoordeling door het bestuur kan zij besluiten aangifte van diefstal te doen.
Het her aansluiten kan slechts geschieden tegen betaling van een bedrag van de door het bestuur geschatte schade wegens clandestien gebruik, alsmede een bedrag van € 500,– als borg, welke bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.  

8.2       Opnemen meterstanden.

De leden zijn gehouden de door het bestuur aangewezen personen toegang te verlenen teneinde de stand van de gas-, elektriciteit- en watermeters te kunnen opnemen en waar noodzakelijk gelijktijdig de installatie te controleren. In verband hiermee dienen eigenaren er voor zorg te dragen dat de meters toegankelijk zijn voor de door het bestuur aangewezen perso(o)nen.

8.3       Gebruik.

Energie van de in de algemene ruimten aanwezige leidingen en/ of aansluitingen mag men niet afnemen voor ander dan bedoeld gebruik. Indien door of vanwege het bestuur beperkende maatregelen worden gesteld aan het verbruik van water en/of energie dienen deze te worden opgevolgd op straffe van tijdelijke afsluiting.

8.4       Meters.

Water en/of gasmeters worden uitsluitend tegen betaling geleverd en onderhouden door de vereniging of de energieleverancier. Gebruik van eigen meters is niet toegestaan.

Artikel 9: Huisvuil en tuinafval.

Huisvuil dient u te deponeren in de containers op de grote parkeerplaats. U kunt de klep openen door de huisvuilpas voor de lezer te houden. Per jaar kunt u gratis 52 stortingen doen. Daarna wordt € 1,00 per storting in rekening gebracht. Alleen bij een volledige wenteling van de bak wordt de storting geteld.

Bij het verloren gaan van een vuilstortpas kan een vervangend exemplaar tegen betaling van € 50,– worden verkregen. De verloren gegane vuilstortpas wordt dan uit geprogrammeerd. Wordt de verloren gegane vuilstortpas later weer gevonden, dan kan de gekochte vuilstortpas weer worden ingeleverd en de weer gevonden vuilstortpas geactiveerd. De administratiekosten bedragen € 5,00 of € 10,00?

De € 50.00 voor de gekochte vuilstortpas wordt dan weer teruggestort.

en k Klein tuinafval dient gescheiden en in gesloten zakken op maandagen voor 9.00 uur op de parkeerplaats van de eigen kavel te worden klaargezet.

Gedurende de maanden juli, augustus en september vindt er een extra inzameling plaats op donderdagochtend.
Om te voorkomen dat klein wild, katten, of vogels de zakken kapot maken op zoek naar voedsel is men verplicht een af te sluiten kist of container te plaatsen waarin de zakken gedeponeerd kunnen worden.
Aan de weg geplaatste kapotte zakken worden op de eigen kavel teruggezet.
Takken en hout met een lengte tot ca.1.00 meter dienen te worden gebundeld en mogen niet zwaarder dan 15 kilogram zijn.
Chemisch afval wordt niet opgehaald. U dient dit zelf weg te brengen. Dit geldt ook voor wit- / bruingoed (koelkasten, wasmachines, meubilair, computers e.d.).
Accu’s, autobanden, (brom)fietsen, naaimachines vallen hier ook onder.
Glas dient in de glasbak bij de ingang van het park te worden gedeponeerd.
Ander chemisch afval zoals batterijen, verfresten e.d. mogen in geen geval bij het huisvuil en/of tuinafval worden gevoegd. Dit afval moet in de chemokar in Opmeer worden gedeponeerd of meegenomen worden naar huis om daar via de daarvoor bestemde kanalen te worden afgevoerd.
Oude medicijnen dienen bij de apotheker te worden ingeleverd.

Indien men door verbouwing of renovatie van de tuin of de opstal een grote hoeveelheid afval  heeft dient men dit zelf af te voeren. Eventueel kan dat tegen betaling door de werknemers van de coöperatie uitgevoerd worden. In dat geval dient men in overleg te treden met het bestuur.
Afval gestort op hiervoor niet bestemde plaatsen zoals sloten, groenstroken of brandgangen wordt op kosten van de veroorzaker ( vervuiler) verwijderd, c.q. aan de eigenaar terugbezorgd. Vervolgens wordt er een boete opgelegd van € 50,-. per gebeurtenis met een maximum van € 250,- vermeerderd met alle kosten die uit de invordering daarvan kunnen voortvloeien. Houd het park schoon. Gooi geen zakjes, papiertjes, peuken e.d. in het park en op de parkeerplaats maar deponeer dat in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Artikel 10: Bestuur.
Ingevolge artikel 8 van de gewijzigde statuten bestaat het bestuur uit tenminste 3 en ten hoogste 7 bestuursleden:
1.           Voorzitter.
2.           Secretaris.
3.           Penningmeester.
4/5.        Bestuurslid technische zaken
6/7.        Bestuurslid algemene zaken.
Het schema van aftreden is als volgt:
In 2018 de voorzitter,
In 2019 de secretaris en een bestuurslid technische zaken,
In 2016 de penningmeester en een algemeen bestuurslid,
In 2017 het andere bestuurslid technisch zaken en het andere bestuurslid algemene zaken.

Vervolgens iedere 4 jaar in dezelfde cyclus.
Bij tussentijds vervangen van een bestuurslid treedt het nieuwe bestuurslid in het schema van het vervangende bestuurslid. De verkiezing van bestuursleden vindt plaats in de algemene ledenvergadering halverwege het kalenderjaar. Indien er minder dan 7 bestuursleden zijn blijven de opengebleven vacatures vacant.

Artikel 11: Kascommissie.


In de eerste periode van het bestaan van de vereniging worden drie leden voor de kascommissie benoemd. In alfabetische volgorde van de achternaam treden deze leden na het 1ste, 2de en 3de jaar van de zittingsperiode af. Daarna vindt het aftreden iedere 3 jaar na de benoeming plaats.         
Bij tussentijds aftreden van het lid, komt het nieuwe commissielid in het schema van het vervangend lid. Het langst zittend lid treedt op als voorzitter.
Bij een controle door de kascommissie dient de penningmeester c.q. een bestuurslid  aanwezig te zijn voor het geven van toelichting zoals bedoeld in artikel 12 lid 3 van de statuten.
De kascommissie dient tijdig van te voren met de penningmeester c.q. een bestuurslid de datum, uur en plaats voor de controle af te spreken.
Bij een omzet van € 2.500.000,– per jaar of een waarde van € 5.000.000,– en bij 50 of meer personeelsleden is men verplicht een accountant te benoemen. In alle andere situaties kan men volstaan met een kascommissie.

Artikel 12: Overige bepalingen.

12.1     Vernielingen.
Ieder lid is verplicht het bestuur van de vereniging onmiddellijk in te lichten indien vernieling op het park en of aan voorzieningen van het park worden geconstateerd.

12.2     Klachten.
Indien leden klachten van welke aard dan ook over de vereniging en/of over een of meer van haar leden hebben, kunnen zij deze schriftelijk of per e-mail bij het bestuur van de vereniging indienen. Het bestuur beslist na een daartoe gehouden onderzoek over de klacht en zal de beslissing schriftelijk of per e-mail aan het lid kenbaar maken.
Indien de klacht ongegrond wordt bevonden kan het bestuur bepalen dat de kosten van behandeling van de klacht voor rekening van het klagend lid komen.

12.3     Maatregelen en Sancties
Door het bestuur kunnen nadere, door de algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen goedgekeurd, maatregelen genomen en sancties gesteld worden, op niet naleving van de bepalingen van dit reglement.

12.4     Permanente bewoning.
Het is een lid verboden de zich op de kavel staande bungalow of caravan voor permanente bewoning te gebruiken of daarvoor aan anderen in gebruik te geven. Bij overtreding van dit artikel wordt een boete opgelegd van € 500,00.

 1. Wangedrag.      
 2. Wanneer een lid zich aan schuldig maakt, wordt dit lid door het bestuur of (een) door het bestuur daartoe aangestelde perso(o)n(en) daarover aangesproken of aangeschreven. Als dat geen effect heeft wordt het betreffende lid door  het bestuur schriftelijk ten tweede male gemaand dit wangedrag te staken en wordt een boete opgelegd welke tenminste € 250,– bedraagt vermeerderd met alle kosten die uit de invordering daarvan kunnen voortvloeien ( statuten artikel 23 lid 2 ).
 3. Wanneer een gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag dan heeft  het bestuur een onderhoud met deze gebruiker. Van dit onderhoud wordt een verslag gemaakt. Levert dit onderhoud geen positief resultaat op dan wordt het desbetreffende lid (of verhuurder) daarvan schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Mocht de gebruiker volharden in dit  wangedrag dan is het bestuur bevoegd om deze gebruiker en de eigenaar mede te delen dat hij/zij op het park ongewenst is en het park dient te verlaten.
  De schade die het betreffende lid daardoor zal lijden is niet verhaalbaar op de vereniging.
 4. Alle gemaakte kosten, om verbetering te krijgen in de situatie zoals die in artikel 12. a.en b.  van dit artikel zijn omschreven, kunnen op het desbetreffende lid verhaald worden.

12.6     Aansprakelijkheid.

a.       Voor de door eigen schuld veroorzaakte schade aan eigendommen van leden, huurders, gasten en andere gebruikers is de veroorzaker of in geval van minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger volledig aansprakelijk.

b.       Het bestuur van de vereniging kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan voertuigen die van de wegen en/of paden, met of zonder verkeersdrempels, van het park gebruik maken.

c.       Vragen van leden aan het bestuur kunnen uitsluitend schriftelijk  of per e-mail worden gesteld. Toezeggingen van het bestuur geschieden uitsluitend schriftelijk of per e-mail.

12.7     Toepasselijkheid andere bepalingen.
Behalve de bepalingen in dit reglement zijn de Wet- en regelgeving van de gemeente en andere overheden, alsmede de bepalingen in de koopakte van de betreffende kavel van toepassing.

12.8     Machtigen

Bij afwezigheid tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) kan een lid zich per machtiging laten vertegenwoordigen. De machtiging dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van de ALV bij de secretaris of zijn vervanger te worden ingeleverd.

De machtiging is rechtsgeldig als het volgende erop vermeld staat:

 • de voor- en achternaam van het lid dat de machtiging verleent
 • het adres, postcode en woonplaats van het lid dat de machtiging verleent
 • bungalow- en/of caravannummer (Bij meerdere eigendommen alle nummers vermelden)
 • de voor- en achternaam van de gemachtigde
 • de datum van de algemene ledenvergadering waarvoor de machtiging wordt verleend
 • voor welke agendapunten de machtiging wordt verleend
 • of de machtiging een specifieke stem betreft (voor of tegen) of dat naar eigen inzicht van de gemachtigde gestemd mag worden.
 • een handtekening of bij machtigen per e-mail een CC aan:

 info@recreatiepark-westfriesland.nl

Artikel 13: Toezicht op naleving van het reglement.              

13.1   Belangencommissie.

Ter ondersteuning van het bestuur zal de belangencommissie toezien op de naleving van het reglement en heeft zij een adviserende taak  naar bestuur en leden. Zij kunnen ook bemiddelen ingeval van geschillen tussen de leden en het bestuur en tussen de leden onderling.

Ook ziet zij toe op:

 • Het uiterlijk en aanzien van de kavels.
 • Het oneigenlijk gebruik van brandgangen( het aanleggen van parkeerplaatsen het opslaan van materialen op kabel- en leidingstroken etc. art. 7.4 a t/m g
  Het onwettig in bezit nemen van verenigingsgrond.
 • Het handhaven van hoogten van afrasteringen, hagen i.v.m. het open karakter van de kavels
 • Het belemmeren van vrij uitzicht en het vrij ontvangen van licht en lucht.
 • Het parkeren van voertuigen langs hoofdwegen.( art. 7.3)
 • Het voortbrengen van storende geluiden ( art. 6.2)
 • Het sneller rijden dan 5 km. per uur van voertuigen.( art. 7.2)
 • Het gebruik van losse gasflessen als energievoorziening in caravans en/of bungalows. ( art. 6.9 a en b)
 • Het gemotoriseerd heen en weer rijden op het park.
 • Het uitlaten van honden of katten  op het park.
 • Overtreden van de milieuwet (olie) verversen of lekkende voertuigen te plaatsen op het park en /of parkeerplaats)
 • De veiligheid op het park etc., etc.

13.2   Onvoorzien

Daar waarin de statuten en het reglement niet voorzien en de belangen van mede-eigenaren worden geschaad is het bestuur gerechtigd actie te ondernemen in het belang van de mede-eigenaren.

Akkoord bevonden te Opmeer, in de ledenvergadering van 31 januari 2016

Vuilstortpas laten blokkeren, weer gevonden: € 5.00 administratiekosten

Elektrastoring wegens te veel apparaten: € 5.00 administratiekosten

Tot waar is het voor rekening van het park wat het water op het bungalowgedeelte betreft

Bij verkoop melden aan het bestuur

Heg hoofdpad binnenkant snoeien door de eigenaar

6.6 leidingen en kabels. Tekst moet nagekeken worden

Afstand tussen caravans

LPG installaties en gasflessen

Slagboom open toch pas aanbieden

Kopie eerste pagina koopcontract

Regel gemeente arbeidsmigranten

Bij strafrechtelijke zaken wordt aangifte gedaan

Bijlage in PDF in het Nederlands: